Szukaj

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego MarkoweUbrania.com

Szanowni Klienci, w dniu 25.12.2015 wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego dostosowaliśmy Regulamin sklepu internetowego MarkoweUbrania.com do nowych wymogów prawnych. Wersja Regulaminu sklepu internetowego MarkoweUbrania.com obowiązującego do dnia 24.12.2014 dostępna jest po kliknięciu w następujący link: Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MarkoweUbrania.com obowiązujący od dnia 25.12.2015

I DEFINICJE

Pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Hasło - ustalany samodzielnie w trakcie czynności Rejestracji przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędne do dokonania autoryzacji podczas uzyskiwania dostępu do Konta.
 2. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy, która zamierza zawrzeć lub już zawarła Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi elektronicznej.
 3. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument - osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest wprost związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Konto Klienta - podstrona Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com, gdzie zbierane i gromadzone są na przykład informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym MarkoweUbrania.com
 6. Towar - przedmiot Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, będący rzeczą ruchomą.
 7. Rejestracja - jednokrotne działanie, które polega na stworzeniu przez Klienta Konta Klienta. Formularz rejestracyjny umożliwiający dokonanie czynności Rejestracja udostępniany jest przez Usługodawcę na stronie sklepu MarkoweUbrania.com.
 8. Sklep internetowy - sklep dostępny za pomocą Internetu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi elektronicznej, dostępny pod adresem: www.markoweubrania.com.
 9. Sprzedawca - Elżbieta Grzyb, NIP: 5851005980, REGON: 190498768, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przezMinistra ds. Gospodarki. Adres poczty elektronicznej: sklep@markoweubrania.com, numer telefonu: (+48) 791 777 779(opłata za połączenie – standardowa według cennika operatora).
 10. Usługodawca - Elżbieta Grzyb, NIP: 5851005980, REGON: 190498768, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przezMinistra ds. Gospodarki. Adres poczty elektronicznej: sklep@markoweubrania.com, numer telefonu: (+48) 791 777 779(opłata za połączenie – standardowa według cennika operatora).
 11. Strona - Klient, Sprzedawca lub Usługodawca.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pomocą Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com.
 13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą internetową przez Usługodawcę za pomocą Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta dążące do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające konkretne warunki.
 15. Regulamin – niniejsze zapisy dotyczące i obowiązujące podczas korzystania ze sklepu internetowego MarkoweUbrania.com

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com i jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 2. Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, który jest jednocześnie Konsumentem.
 3. Sklep internetowy MarkoweUbrania.com prowadzony jest przez:

Elżbieta Grzyb, NIP: 5851005980, REGON: 190498768, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przezMinistra ds. Gospodarki. Adres poczty elektronicznej: sklep@markoweubrania.com, numer telefonu: (+48) 791 777 779(opłata za połączenie – standardowa według cennika operatora).

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi elektroniczne za pomocą sklepu internetowego MarkoweUbrania.com:

a) Konto Klienta

b) formularz służący Klientom do składania zamówień w Sklepie internetowym MarkoweUbrania.com

c) Newsletter

 1. Minimalne wymagania techniczne konieczne do współpracy z systemem internetowym, którym posługuje się Usługodawca: komputer wraz z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, jedna z popularnych i zaktualizowanych przeglądarek internetowych.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, które są odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

III USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Świadczone przez Usługodawcę Usługi elektroniczne są bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, ulica, numer domu, miejscowość oraz kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci udostępnienia formularza poprzez który Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym MarkoweUbrania.com zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Towaru do koszyka).
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej postaci udostępnienia formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym MarkoweUbrania.com zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony (Konto Klienta) z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone bez podania przyczyny.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony (Konto Klienta) wtedy, kiedy Klient rażąco i uporczywie łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wtedy, kiedy Klient dostarcza treści o bezprawnym charakterze. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony po co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania działań naruszających Regulamin bądź usunięcia naruszeń wraz z oznaczeniem terminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych w trakcie obowiązywania Umowy.
 10. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej na czas nieoznaczony w drodze porozumienia Stron w każdym czasie.

IV ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach prezentowane na podstronach Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com, w szczególności ceny, reklamy, opisy i inne parametry stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Towaru podane są w walucie polski złoty i zwierają wszystkie niezbędne składowe, w tym podatek VAT i cła oraz widoczne są na podstronach Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Jeśli koszty dostawy występują, wskazywane są podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy dostępne są również na podstronie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com pod adresem:

http://www.markoweubrania.com/shoper5/pl/i/Koszty-dostawy/8

 1. Widoczne na stronach Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com ceny Towarów są wiążące w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Ceny te nie ulegną zmianie po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą formularza, należy dokonać wyboru Towaru na stronie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com i złożyć Zamówienie na podstawie wyświetlonych komunikatów i informacji.
 3. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać dane konieczne do złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu kontaktowego, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.
 4. Złożenie zamówienia za pomocą formularza następuje w momencie kliknięcia w pole: Zamawiam.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem i przyjmuje Zamówienie do realizacji – jest to moment zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą formularza do momentu złożenia Zamówienia Klient może dokonywać samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. Aby Klient mógł dokonać modyfikacji, powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com.

V DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana zgodnie z informacjami dostępnymi na podstronie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com pod adresem:

http://www.markoweubrania.com/shoper5/pl/i/Czas-realizacji-zamowien/6

 1. W Sprzedawca dostarczy Towar zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia lub Klient odbierze zamówiony Towar osobiście w sklepie stacjonarnym MarkoweUbrania.com, ulica dr Franciszka Kubacza 1, 81-763 Sopot.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy są wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i można się z nimi zapoznać na podstronie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com pod adresem:

http://www.markoweubrania.com/shoper5/pl/i/Koszty-dostawy/8

VI PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: za pobraniem, przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy dostępne są na stronie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com), szybkie płatności elektroniczne: PayU, PayPal oraz płatność podczas osobistego odbioru w sklepie stacjonarnym MarkoweUbrania.com, ul. dr Franciszka Kubacza 1, 81-763 Sopot.
 2. W przypadku sposobu płatności innego, niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku Klientów, którzy nie są jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym również domagać się przedpłaty w całości lub w części.

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który jest jednocześnie Konsumentem i zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie informacji o odstąpieniu na adres: : MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie.
 3. 14-dniowy termin, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Towaru.
 4. 14-dniowy termin, w którym Konsument może odstąpić od Umowy świadczenia Usługi elektronicznej liczy się od dnia jej zawarcia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. Klient, który jest jednocześnie Konsumentem zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań względem Sprzedającego. To, co Strony sobie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Nie później, niż w 14-dniowym terminie. Jeśli Konsument dokonał przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania zapłaty.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny sposób, wskazany przez Konsumenta.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość, nie przysługuje Konsumentowi wtedy, kiedy:

a) Konsument chce odstąpić od umowy w terminach przekraczających terminy wymienione w punktach 1, 3 i 4,

b) umowy dotyczą nagrań audio, audio-video i wizualnych oraz zapisanych cyfrowo czy na różnych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umowy dotyczą świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od ruchu cen na rynku finansowym,

d) umowy dotyczą świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e) umowy dotyczą dostarczania pracy,

f) umowy dotyczą gier hazardowych.

VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta nabywającego Towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i będącego osobą fizyczną z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@markoweubrania.com.
 3. Sprzedawca w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej.
 4. W przypadku Towarów objętych także gwarancją należy wykonać czynności określony w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działanie Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com można składać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem mailowym: sklep@markoweubrania.com lub pisemnie na adres: MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie.
 6. W treści reklamacji zaleca się podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę nie później, niż w terminie 14 dni.
 8. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjny lub w inny sposób, który Klient wskazuje.

IX DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta gromadzonych poprzez Sklep internetowy MarkoweUbrania.com jest: Elżbieta Grzyb, NIP: 5851005980, REGON: 190498768, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MarkoweUbrania.com Elżbieta Grzyb, ul. dr Aleksandra Majkowskiego 26A, 81-717 Sopot, powiat Sopot, woj. Pomorskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przezMinistra ds. Gospodarki. Adres poczty elektronicznej: sklep@markoweubrania.com, numer telefonu: (+48) 791 777 779(opłata za połączenie – standardowa według cennika operatora).
 2. Dane osobowe Klienta zbierane są przez Administratora zabierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Klient ma dostęp do treści danych i może je samodzielnie poprawiać.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe muszą być prawdziwe.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pomocą Sklepu Internetowego MarkoweUbrania.com zawierane są w polskim języku.
 2. W sprawach nieumocowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wybór polskiego prawa nie pozbawia Konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można w drodze umowy wyłączyć, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedający wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w tym państwie.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pomocą odsyłacza znajdującego się na stronie głównej Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com oraz pobrać go i wydrukować.
 5. Regulamin Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.markoweubrania.com/pl/i/Nowy-regulamin/27
 6. Regulamin Sklepu internetowego MarkoweUbrania.com dostarczany jest Klientowi droga elektroniczną nieodpłatnie na każde żądanie Klienta.
 7. Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem:

http://www.markoweubrania.com/shoper5/pl/i/Regulamin/2

 1. Udostępnianie, zabezpieczanie oraz utrwalanie treści zawieranej przez Strony Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej dokonuje się poprzez udostępnienie Regulaminy, przesłanie Klientowi e-maili, a także dołączenie dowodu zakupu dołączanego do przesyłki w przypadku Umowy sprzedaży.
 2. Spory powstałe między Stronami zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj